Algemene abonnementsvoorwaarden Audax Publishing B.V.

Deze versie is van mei 2021.

Artikel 1. Definities

Onderstaande begrippen hebben in deze Algemene Abonnementsvoorwaarden de volgende betekenis:

Abonnement de dienst die Abonnee afneemt waarbij een overeenkomst wordt gesloten tussen Audax Publishing en Abonnee, waarbij Abonnee op grond van de overeenkomst Abonnementsgeld is verschuldigd tegen een overeengekomen periode, waarbij Abonnee een Uitgave of Uitgaven ontvangt op de wijze zoals overeengekomen in het Abonnement;

Abonnementsgeld de vergoeding die Abonnee verschuldigd is aan Audax Publishing op grond van het betreffende Abonnement;

Abonnee de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Audax Publishing een Abonnement aangaat;

Actieperiode de eerste termijn waarbinnen Abonnee kortingen dan wel een Cadeau ontvangt;

Betaalperiode het tijdsbestek waarover Abonnee het Abonnementsgeld betaalt per overeengekomen periode van het betreffende Abonnement;

Cadeau het cadeau dat een Abonnee ontvangt bij het aangaan van een Abonnement, zoals opgenomen in het Abonnement;

Combi-abonnement een Abonnement met levering in de vorm van Printuitgave(n) en Digitale Uitgave(n);

Consument een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Digitale Uitgave alle bestaande en toekomstige digitale uitgaven van Audax Publishing waaronder, maar niet beperkt tot (mobiele) websites en (mobiele) applicaties;

Audax Publishing Audax Publishing B.V., alsmede aan haar gelieerde ondernemingen, voor zover vanuit deze ondernemingen een Abonnement wordt afgesloten onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden;

Printuitgave alle bestaande en toekomstige gedrukte papieren uitgaven van Audax Publishing waaronder, maar niet beperkt tot, magazines;

Uitgaven alle Printuitgaven, Digitale Uitgaven en overige bestaande en toekomstige uitgaven in welke publicatievorm dan ook;

Voorwaarden deze Algemene Abonnementsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid en doorvoeren van wijzigingen

 1. Op de Abonnementen die tussen Abonnee en Audax Publishing worden afgesloten zijn deze Voorwaarden van toepassing, tenzij expliciet andere voorwaarden schriftelijk van toepassing worden verklaard. Abonnee is door het afsluiten van het Abonnement op de hoogte van en akkoord met deze Voorwaarden. 
 2. Afwijking van deze Voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen Abonnee en Audax Publishing.
 3. Bij nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen uit deze Voorwaarden, zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die zo veel als mogelijk aansluit bij het uitgangspunt van de voormalige bepaling in lijn met de dan geldende wet- en regelgeving. De overige bepalingen in deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 4. Audax Publishing is gerechtigd om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden op deugdelijke wijze kenbaar gemaakt aan Abonnee en zijn geldend vanaf het moment van inwerkingtreding. Abonnee heeft het recht het Abonnement binnen een termijn van vier (4) weken te ontbinden indien voortzetting op basis van de aangepaste Voorwaarden redelijkerwijs niet van Abonnee kan worden verlangd.

Artikel 3. Totstandkoming van het Abonnement

 1. Een online of offline bestelling van een potentiële Abonnee bij Audax Publishing wordt gezien als een aanbod tot afname van de betreffende Uitgave(n).
 2. Audax Publishing aanvaardt bovengenoemd aanbod door een schriftelijke dan wel elektronische bevestiging middels post respectievelijk e-mail, dan wel wanneer Audax Publishing start met de levering van de betreffende Uitgave(n). In het bevestigingsbericht staan het abonnementstype, de ingangs- en einddatum en de contactgegevens van de klantenservice genoteerd.
 3. Indien nodig kan Audax Publishing nadere voorwaarden stellen aan het sluiten van een Abonnement met Abonnee. Tevens behoudt Audax Publishing het recht om een aanvraag voor een Abonnement af te wijzen.
 4. Een uitnodiging door Audax Publishing tot het doen van een aanbod als bedoeld in lid 1 geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 5. Abonnee is nadrukkelijk verplicht om bij de bestelling van het Abonnement de juiste persoonsgegevens in te vullen waarop Abonnee bereikbaar is voor mededelingen en kennisgevingen. Abonnee dient enige wijzigingen en/of onjuistheden in deze persoonsgegevens binnen een redelijke termijn aan Audax Publishing door te geven.

Artikel 4. Ontbinding en herroeping

 1. Abonnee is gerechtigd om een Abonnement binnen een termijn van veertien (14) dagen te ontbinden middels een daartoe gerichte ondubbelzinnige kennisgeving aan Audax Publishing. Abonnee dient hiervoor contact op te nemen met de klantenservice.
 2. Bovengenoemde termijn van veertien (14) dagen gaat in bij levering van de eerste Printuitgave.
 3. Indien Abonnee het Abonnement wenst te ontbinden, dienen de Printuitgave(n) en eventueel ontvangen Cadeau(s) binnen 14 dagen na verzending van de verklaring tot ontbinding aan Audax Publishing toegezonden te worden in de originele verpakking. Abonnee draagt de kosten voor de retourzending. Audax Publishing kan voorts de volgende kosten aan Abonnee doorleggen: vergoeding van de kosten voor niet (tijdig) retour geleverde Printuitgave(n) of Cadeau(s), waarbij rekening wordt gehouden met de al dan niet ontstane waardevermindering van de geleverde Printuitgave(n) en Cadeau(s).
 4. Na ontvangst van de verklaring tot ontbinding zal Audax Publishing binnen 14 dagen het betreffende factuurbedrag, mits Abonnee dit bedrag heeft voldaan en na verrekening met de bedragen als bedoeld in lid 3 van dit artikel, aan Abonnee restitueren. Indien van toepassing restitueert Audax Publishing bovengenoemde gelden pas na retourzending van de Printuitgave(n) en Cadeaus of indien Abonnee de retourzending hiervan kan aantonen.
 5. Dit artikel is nadrukkelijk niet van toepassing op Digitale Uitgave(n).

Artikel 5. Bezorging van de Printuitgave(n)

 1. Gedurende de looptijd van het Abonnement zal Audax Publishing naar beste kunnen zorgen voor de tijdige bezorging en beschikbaarstelling van de Print uitgave(n).
 2. Levering vindt in beginsel plaats in Nederland. Een verzoek tot levering in het buitenland is mogelijk tegen extra verzendkosten. Audax Publishing is niet verplicht een dergelijk verzoek tot levering naar een ander land dan naar Nederland te accepteren.
 3. Audax Publishing is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen aan Abonnee voor leveringen die hiertoe aanleiding geven wegens, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, moeilijk bereikbare locaties of locaties gelegen in het buitenland.
 4. Klachten ten aanzien van bezorging of beschikbaarstelling van een Uitgave kunnen op de volgende manier gemeld worden aan Audax Publishing:
  • Indien de normale bezorgperiode is verstreken, kan Abonnee via de klantenservice aangeven dat de betreffende Uitgave niet is bezorgd. Abonnee heeft tevens de mogelijkheid om online een nazending aan te vragen. Mits voorradig wordt de Uitgave in beide gevallen binnen vijf (5) werkdagen nagezonden.
  • Indien het een Digitale Uitgave betreft kan Abonnee klachten over de beschikbaarstelling allereerst kenbaar maken via de klantenservice. Online kan Abonnee daarnaast de sectie ‘Veelgestelde vragen’ raadplegen. Tot slot kan Abonnee in de Digitale Uitgave terugvinden hoe Abonnee klachten kenbaar kan maken.
 5. Het is Abonnee niet toegestaan om de betaling van het Abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk op te schorten in het geval van klachten met betrekking tot de bezorging of beschikbaarstelling van de Uitgave.
 6. Audax Publishing is niet aansprakelijk voor  eventuele schade als gevolg van  het niet (tijdig) bezorgen of beschikbaar stellen van de Uitgave(n).

Artikel 6. Levering van (een) Cadeau(s)

 1. Indien er sprake is van een Abonnement waarbij een Cadeau wordt geleverd, zal de levering van het desbetreffende Cadeau na betaling van de eerste termijn van het Abonnementsgeld plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na het afsluiten van het Abonnement door Abonnee. Deze termijn is slechts anders indien dit schriftelijk is overeengekomen. Overschrijding van bovengenoemde termijn kan Abonnee geen recht verschaffen op schadevergoeding. Indien Audax Publishing op de hoogte is van een (mogelijke) vertraagde aflevering, dan zal Audax Publishing hiervan melding maken aan Abonnee.
 2. Abonnee verkrijgt de eigendom van het Cadeau op het moment dat het Cadeau feitelijk in bezit is van Abonnee. Audax Publishing is gerechtigd het Cadeau terug te vorderen indien Abonnee niet aan de betalingsverplichting voldoet. Het risico ten aanzien van het Cadeau gaat over op Abonnee bij aflevering.
 3. Indien het geleverde Cadeau niet overeenkomt met de afspraken zoals overeengekomen is in het Abonnement en in het kader van normaal gebruik hiervan, dan heeft Abonnee het recht om binnen veertien (14) dagen na aflevering enige klachten ten aanzien hiervan kenbaar te maken. Het is Abonnee verplicht om het Cadeau na ontvangst te onderzoeken op enige gebreken. 
 4. Indien een situatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel zich aandient, zal Audax Publishing, al naar gelang mogelijk en van toepassing, naar keuze van Audax Publishing:
  • Het ontbrekende onderdeel alsnog leveren;
  • Het gebrek aan het Cadeau herstellen;
  • Het Cadeau, tegen retournering van het Cadeau door Abonnee, vervangen; of
  • Een alternatief Cadeau aan Abonnee aanbieden.

Artikel 7. Prijzen en betaling

 1. Abonnee dient het Abonnementsgeld vooruit te betalen per overeengekomen Betaalperiode.
 2. De vermelde prijzen op de website van Audax Publishing zijn in euro’s, inclusief btw, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. Het is Audax Publishing toegestaan om de hoogte van het Abonnementsgeld te wijzigen op grond van, onder meer, doch niet uitsluitend, jaarlijkse prijsindexeringen. Een dergelijke wijziging wordt op deugdelijke wijze aan de Abonnee medegedeeld. Tenzij anders vermeld zijn de gewijzigde tarieven van toepassing vanaf de eerste Betaalperiode na de gedane mededeling. Gewijzigde tarieven zijn voorts van toepassing op lopende en nieuw afgesloten Abonnementen. Indien een tariefsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na ingangsdatum van het Abonnement, behoudt Abonnee het recht om het Abonnement te ontbinden binnen veertien (14) dagen na aankondiging van de tariefswijziging.
 4. Audax Publishing hanteert verschillende betaalwijzen. Indien een bepaalde betaalwijze extra kosten met zich meebrengt, dan zal Audax Publishing dit hierbij duidelijk aangeven.
 5. Betaling door Abonnee van het Abonnementsgeld dient te geschieden op de volgende wijze:
  • Betaling via facturatie: betaling dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de betreffende factuur.
  • Automatisch incasso: Audax Publishing verstuurt een aankondiging van de incasso, waarna de incasso door Audax Publishing zal worden geïnd.
 6. Audax Publishing is gerechtigd het Abonnement te ontbinden of op te schorten indien Abonnee het Abonnementsgeld niet tijdig voldoet.
 7. Indien Abonnee de verschuldigde Abonnementsgelden niet tijdig voldoet, is Abonnee zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de uiterste betaaldatum van de factuur is Abonnee wettelijke rente verschuldigd. Audax Publishing is voorts gerechtigd eventuele buitengerechtelijke en incassokosten bij Abonnee in rekening te brengen. Deze kosten omvatten ten minste 15% van de door Abonnee te betalen hoofdsom, vermeerderd met rente, met een minimum van 150 euro. Indien Abonnee in de hoedanigheid van Consument heeft gehandeld, worden bovengenoemde buitengerechtelijke kosten gelijkgesteld en berekend aan de maximaal toegestane vergoeding op grond van de dan vigerende wet- en regelgeving.

Artikel 8. Verlenging en beëindiging van het Abonnement

 1. Behoudens opzegging door Abonnee wordt het Abonnement met Audax Publishing na de overeengekomen periode voortgezet met de looptijden zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. Abonnee kan het Abonnement uiterlijk één maand voor afloop van de dan lopende termijn opzeggen. Na omzetting van het Abonnement naar de verlengde looptijd, is Abonnee gerechtigd het Abonnement op ieder moment op te zeggen met minimaal één maand opzegtermijn. Indien sprake is van een proefperiode, eindigt het Abonnement na deze proefperiode zonder dat opzegging door Abonnee vereist is.
 1. Na de initiële looptijd van het Abonnement, gelden de volgende automatische verleng- en betaaltermijnen:
Looptijd 1e periode van het AbonnementVerleng- en betalingstermijn
kwartaal > kwartaal / < halfjaarkwartaal halfjaar
halfjaarhalfjaar
> halfjaar / < jaarjaar
jaarjaar
2-jaarjaar
 1. Indien Abonnee het Abonnement opzegt vóór het verstrijken van de Betaalperiode en het Abonnement niet meer in de Actieperiode zit, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement.
 2. Abonnee heeft de mogelijkheid om het Abonnement telefonisch op te zeggen via de klantenservice van Audax Publishing, dan per e-mail, dan wel per gewone of aangetekende post. Na ontvangst van de opzegging door Abonnee, zal Audax Publishing de bevestiging van opzegging en de definitieve einddatum aan Abonnee vermelden. Zowel bij telefonische opzegging als bij opzegging per e-mail en per gewone post wordt gestreefd naar een afhandeling binnen drie werkdagen. De contactgegevens die Abonnee dient aan te leveren voor de opzegging zijn te vinden via de opzegpagina op de website.
 3. Audax Publishing kan een Abonnement op ieder moment opzeggen. Bij opzegging voor het verstrijken van de Betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de dan resterende Betaalperiode(n) tot de einddatum van het Abonnement.
 4. Audax Publishing heeft de mogelijkheid om een Abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden indien daartoe gegronde redenen zijn, zodanig dat in redelijkheid niet van Audax Publishing verlangd kan worden het Abonnement voort te zetten, zonder dat er een recht op schadevergoeding voor Abonnee kan ontstaan, alsmede zonder teruggave van voldane Abonnementsgelden.

Artikel 9. Tijdelijke stopzetting van het Abonnement     

 1. Abonnee kan een Abonnement tijdelijk stopzetten indien het de levering van een of meerdere Printuitgaven betreft. Abonnee dient dit ten minste drie weken voor aanvang van de gewenste stopzetting aan Audax Publishing kenbaar te maken. De stopzetting wordt in geen geval verrekend met het Abonnementsgeld. Een Abonnement kan, zo nodig meerdere malen, voor onbepaalde tijd tijdelijk worden stopgezet.

Artikel 10. Wijziging of staking van (een) Uitgave(n)

 1. Audax Publishing is gerechtigd om naar eigen inzicht:
  • de omvang, inhoud, samenstelling, uiterlijke kenmerken, verschijningsvorm, verschijningsmoment en/of verschijningsfrequentie van een Uitgave te wijzigen;
  • een Uitgave stop te zetten en/of te vervangen door een andere Uitgave, al dan niet in dezelfde verschijningsvorm en/of verschijningsfrequentie;
  • aanvullende diensten voor Abonnees stop te zetten of inhoudelijk te wijzigen. Audax Publishing zal Abonnee hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 2. Bij wijzigingen als bedoeld in lid 1 zal Audax Publishing er voor zorgen de Uitgave(n) in kwalitatief en kwantitatief opzicht in redelijke verhouding blijft tot het Abonnementsgeld. Zo nodig zal Audax Publishing de hoogte van het Abonnementsgeld wijzigen.
 3. Indien vervanging van een gestaakte Uitgave niet mogelijk is, ontvangt Abonnee het reeds betaalde Abonnementsgeld retour over de resterende Betaalperiode vanaf de datum van stopzetting. In het geval van vervanging van een Uitgave door een andere Uitgave of een wijziging van de Uitgave waardoor de Uitgave wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door Audax Publishing toegezegde prestatie, heeft de Abonnee het recht om het Abonnement van de weektitels binnen twee (2) weken en de andere titels binnen vier (4) weken na aankondiging van de vervanging, dan wel binnen respectievelijk twee (2) of vier (4) weken na de ontvangst van de eerste vervangende of aangepaste Uitgave, afhankelijk van welk moment eerder is, te ontbinden door een melding bij de klantenservice.

Artikel 11. Toegang tot Digitale Uitgaven

 1. Abonnee ontvangt bij Digitale Uitgave(n) inloggegevens. Deze inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Abonnee is niet gerechtigd om bovengenoemde gegevens aan een derde te verstrekken dan wel om deze gegevens op enige manier (commercieel) te doen verspreiden.
 2. Abonnee draagt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gebruik van de inloggegevens. Bij vermoeden van onrechtmatig gebruik, dient dit onverwijld aan Audax Publishing gemeld te worden via de klantenservice. Audax Publishing neemt hiertoe alle benodigde maatregelen ter bescherming van de Uitgave(n) en andere Abonnees. Abonnee dient hieraan medewerking te verlenen.
 3. Het is Abonnee niet toegestaan om de Digitale Uitgave(n) te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken. Downloaden en/of uitprinten voor eigen gebruik is toegestaan. Bij (een vermoeden van) overtreding van dit verbod, is Audax Publishing genoodzaakt de toegang tot de Digitale Uitgave(n) te blokkeren en dit voort te zetten tot Abonnee het vermoeden kan weerleggen. De blokkade doet niet af aan het recht van Audax Publishing om de geleden schade door bovengenoemde overtreding (inclusief gemaakte kosten) op Abonnee te verhalen.

Artikel 13. Derden

 1. Het is Audax Publishing toegestaan om derden in te schakelen bij de uitvoering van het Abonnement, onder meer, doch niet uitsluitend, bij dienstverlening door BladenMix. Indien sprake is van aanvullende voorwaarden, zal Audax Publishing dit nadrukkelijk aan Abonnee vermelden.
 2. Alle rechten en aanspraken die op grond van het Abonnement gelden voor Audax Publishing, gelden ook voor bovengenoemde derden.
 3. Deze Voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, enkel van toepassing op de relatie tussen Audax Publishing en Abonnee. Een eventuele relatie met derden valt nadrukkelijk buiten toepassing van deze Voorwaarden, tenzij Audax Publishing en Abonnee hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.

Artikel 14. Overmacht

 1. Audax Publishing is gerechtigd om de uitvoering van het Abonnement al dan niet tijdelijk op te schorten in het geval van overmacht. Daarnaast kan Audax Publishing het Abonnement geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. In de volgende gevallen is er in elk geval sprake van overmacht:
  • tekortkoming door toeleveranciers of andere relaties van Audax Publishing;
  • staking(en);
  • (onvoorziene) overheidsmaatregelen;
  • (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog;
  • brand;
  • natuurrampen;
  • pandemieën en epidemieën, alsmede iedere andere situatie waarop Audax Publishing geen beslissende controle kan uitoefenen.
 3. Abonnee kan het Abonnement geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de situatie van overmacht aan de zijde van Audax Publishing langer duurt dan een periode van twee maanden.
 4. Abonnee heeft in geen enkel geval van overmacht recht op vergoeding van kosten of schade door Audax Publishing.

Artikel 15. Privacy

 1. Bij het sluiten en de uitvoering van het Abonnement verwerkt Audax Publishing persoonsgegevens van Abonnee.
 2. Al het gebruik van de door Abonnees verstrekte gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Voor een nadere toelichting op de verwerking van gegevens, de inzage hierin en bezwaarmogelijkheden wordt verwezen naar het Privacy Statement van Audax Publishing.  

Artikel 16. Rechten van Audax Publishing

 1. Audax Publishing en/of haar licentiegevers behouden te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Uitgave(n), waaronder in elk geval auteursrechten vallen, alsmede de databankrechten en merkrechten. Het is Abonnee niet toegestaan materiaal waarop dit intellectueel eigendomsrecht rust te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken. Dit behoudens schriftelijke toestemming van Audax Publishing.

Artikel 17. Rechts- en forumkeuze

 1. Op het Abonnement en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter te Amsterdam is bevoegd om geschillen inzake deze Voorwaarden te berechten.
 3. Een Abonnee in de hoedanigheid van Consument kan gebruik maken van het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).