Gebruikersvoorwaarden

Deze versie is van 1 mei 2021.

Audax Publishing B.V. biedt het gebruik van haar internetdiensten op deze website aan ieder gebruiker (verder: ‘de gebruiker’) aan onder de navolgende voorwaarden;

  • De gebruiker van deze website accepteert de disclaimer, de intellectuele eigendomsbepaling en het privacy statement, als ook de gebruikersvoorwaarden en algemene abonnementsvoorwaarden;
  • De gebruiker mag door het gebruik van de website geen schade toebrengen aan Audax Publishing, aan haar gelieerde ondernemingen, haar klanten, andere gebruikers van deze website en aan derden;
  • De gebruiker onthoudt zich van het verzenden van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan e-mailadressen die via deze website zijn verkregen;
  • De gebruiker zal op deze website geen materiaal aanleveren, of mededelingen doen die inbreuk maken op de privacy van derden, dan wel op welke wijze ook onrechtmatig (zoals bijv. bedreigend, beledigend, discriminerend, obsceen, misleidend of frauduleus) zijn jegens derden, dan wel pornografisch van aard zijn, dan wel als zodanig beschouwd kunnen worden;
  • Het is de gebruiker verboden om virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten, via deze website te verspreiden;
  • Indien een gebruiker materiaal (bijv. artikelen, mededelingen, meningen) aan deze website of de daarbij behorende diensten zendt, wordt deze informatie geacht niet vertrouwelijk te zijn en garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is daarover te beschikken. De gebruiker verleent aan Audax Publishing onherroepelijk het onbeperkte en eeuwigdurende recht om dat materiaal te openbaren, te verveelvoudigen, te exploiteren, te vervreemden of anderszins te gebruiken op deze of andere websites en/of in haar publicaties;
  • Audax Publishing houdt zich het recht voor om materiaal dat de gebruiker aan deze website of de daarbij behorende diensten zendt, te wijzigen, in te korten of aan te passen, dan wel te verwijderen van deze website, indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat;
  • Indien er een vermoeden van een strafbaar feit, begaan door een gebruiker, bestaat, zal Audax Publishing hiervan aangifte doen bij de bevoegde overheidsinstantie. Audax Publishing zal, indien een overheidsinstantie met een beroep op een wettelijke bepaling vordert gegevens over een gebruiker te verstrekken of anderszins medewerking te verlenen, zonder verdere mededeling aan de gebruiker hiertoe overgaan;
  • Alle op deze webpagina verschenen foto’s en ander beeldmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag derhalve niet worden overgenomen, gepubliceerd of gekopieerd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de maker van dit beeld;